Elevhälsa

Elevhälsoarbetet ingår i all verksamhet inom skolan och syftar till att främja elevernas allsidiga utveckling.

Ett gott elevhälsoarbete förutsätter ett fungerande lagarbete inom skolan.

Detta arbete bygger på ett gemensamt förhållningssätt på skolan, ett aktivt mentorskap, ett gemensamt elevarbete i och mellan arbetslag och god kontakt mellan elevhälsoteamet och mentorerna. 

Elevhälsan ska, enligt Skollagen (2010:800) 2 kap, främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande, samt bidra till skapandet av miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Uppdaterad: